}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,150,571,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

661 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2318آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • کمیته امداد استان تهران