}
 
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
  • سامانه حامی آرزوها
لیست آرزوها
اسباب بازی

آرزوی داشتن ماشین کنترلی

نام: ابوالفضل   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

ابوالفضل پسر عزیزمان 8 ساله ساکن منطقه 16 آرزوی داشتن یک ماشین کنترلی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 800,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی یک اسکوتر

نام: ااینا   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

الینا دختر عزیزمون 9 ساله ساکن منطقه 5 آرزوی داشتن یک اسکوتر را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یکدوچرخه

نام: محمدطاهر   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

محمدطاهر پسرعزیزمان 8 ساله ساکن منطقه 12آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یکدوچرخه

نام: محمدطاهر   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

محمدطاهر پسرعزیزمان 8 ساله ساکن منطقه 12آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یکدوچرخه

نام: محمدطاهر   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

محمدطاهر پسرعزیزمان 8 ساله ساکن منطقه 12آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آروی داشتن فوتبال دستی

نام: سهیل   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

سهیل پسر عزیزمان 8 ساله ساکن ملارد آرزوی داشتن فوتبال دستی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 600,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی میز تحریر

نام: رکسانا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

رکسانا دختر عزیزمان 12 ساله ساکن منطقه 18 آرزوی داشتن یک میز تحریر را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی جاروبرقی برای مادرش

نام: الناز   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

الناز دختر عزیزمان 16ساله ساکن منطقه 15 آرزوی داشتن جاروبرقی برای راحتی مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی یخچال برای منزل

نام: امین   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

امین پسر عزیزمان 10 ساله ساکن فیروزکوه آرزوی داشتن یخچال برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی کفش اسکیت صورتی

نام: تینا   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

تینا دختر عزیزمان 8 ساله ساکن شهرری آرزوی داشتن کفش اسکیت صورتی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی یک دوچرخه

نام: مریم   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

مریم دختر عزیزمان 9 ساله ساکن رودهن آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن یک چادر ملی

نام: زهرا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

زهرا دختر عزیزمان 10 ساله ساکن پیشوا آرزوی داشتن یک چادر ملی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 800,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی پنکه برای خانه

نام: علیرضا   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

علیرضا پسر عزیزمان 14 ساله ساکن منطقه 1 تهران آرزوی داشتن پنکه برای منزلشان را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,800,000 ریال

آرزو برآورده شد

سایر

آرزوی چادر نماز و مانتو

نام: پریا   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

پریا دختر عزیزمان 13 ساله ساکن ملارد آرزوی داشتن چادر نماز و مانتو را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,700,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی ماشین کنترلی

نام: محمد طاها   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

محمد طاها پسر عزیزمان 6 ساله ساکن شهرستان بهارستان آرزوی داشتن یک ماشین کنترلی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 800,000 ریال از 800,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی لباس و کفش خوب

نام: ابراهیم   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

ابراهیم پسر عزیزمان 9 ساله ساکن ورامین آرزوی داشتن لباس و کفش خوب را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,700,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک جارو برقی

نام: زهره   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

زهره دختر عزیزمان ساکن پیشوا آرزوی داشتن یک جارو برقی برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن سبزی خرد کن خانگی

نام: سجاد   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

سجاد پسر عزیزمان ساکن پیشوا آرزوی داشتن یک سبزی خرد کن برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک جارو برقی

نام: الناز   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

الناز دختر عزیزمان 16 ساله ساکن منطقه 15 آرزوی یک جارو برقی برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 4,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه ورزشی

آرزوی داشتن کفش و لباس ورزشی

نام: محسن   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

محسن پسر عزیزمان ساکن منطقه 11 آرزوی داشتن کفش و لباس ورزشی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,300,000 ریال از 1,300,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: علیرضا   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

علیرضا پسر عزیزمان ساکن کهریزک آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,400,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: امیر حسین   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

امیر حسین عزیزمان ساکن دماوند آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن تخت خواب فلزی

نام: مهدی   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

مهدی عزیزمان ساکن پردیس آرزوی داشتن یک تخت خواب فلزی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک ماشین اسباب بازی

نام: امیر مهدی   سن: 2 سال   جنسیت: پسر

امیر مهدی کودک عزیزمان ساکن کهریزک آرزوی داشتن یک ماشین اسباب بازی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 500,000 ریال

آرزو برآورده شد

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 24 از 110 آیتم ]