}
 
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
  • سامانه حامی آرزوها
لیست آرزوها در دسته بندی اسباب بازی
اسباب بازی

آرزوی داشتن ماشین کنترلی

نام: ابوالفضل   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

ابوالفضل پسر عزیزمان 8 ساله ساکن منطقه 16 آرزوی داشتن یک ماشین کنترلی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 800,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی یک اسکوتر

نام: ااینا   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

الینا دختر عزیزمون 9 ساله ساکن منطقه 5 آرزوی داشتن یک اسکوتر را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یکدوچرخه

نام: محمدطاهر   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

محمدطاهر پسرعزیزمان 8 ساله ساکن منطقه 12آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یکدوچرخه

نام: محمدطاهر   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

محمدطاهر پسرعزیزمان 8 ساله ساکن منطقه 12آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یکدوچرخه

نام: محمدطاهر   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

محمدطاهر پسرعزیزمان 8 ساله ساکن منطقه 12آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آروی داشتن فوتبال دستی

نام: سهیل   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

سهیل پسر عزیزمان 8 ساله ساکن ملارد آرزوی داشتن فوتبال دستی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 600,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی جاروبرقی برای مادرش

نام: الناز   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

الناز دختر عزیزمان 16ساله ساکن منطقه 15 آرزوی داشتن جاروبرقی برای راحتی مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی کفش اسکیت صورتی

نام: تینا   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

تینا دختر عزیزمان 8 ساله ساکن شهرری آرزوی داشتن کفش اسکیت صورتی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی یک دوچرخه

نام: مریم   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

مریم دختر عزیزمان 9 ساله ساکن رودهن آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی ماشین کنترلی

نام: محمد طاها   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

محمد طاها پسر عزیزمان 6 ساله ساکن شهرستان بهارستان آرزوی داشتن یک ماشین کنترلی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 800,000 ریال از 800,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: علیرضا   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

علیرضا پسر عزیزمان ساکن کهریزک آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,400,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: امیر حسین   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

امیر حسین عزیزمان ساکن دماوند آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن تخت خواب فلزی

نام: مهدی   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

مهدی عزیزمان ساکن پردیس آرزوی داشتن یک تخت خواب فلزی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک ماشین اسباب بازی

نام: امیر مهدی   سن: 2 سال   جنسیت: پسر

امیر مهدی کودک عزیزمان ساکن کهریزک آرزوی داشتن یک ماشین اسباب بازی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: آتیس   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

آتیس دختر عزیزمان ساکن شهریار  آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک اسکیت

نام: شیدا   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

شیدا دختر عزیزمان ساکن قرچک آرزوی داشتن یک اسکیت را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک اسکوتر

نام: شایان   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

شایان عزیزمان ساکن شهرستان بهارستان آروزی داشتن یک اسکوتر را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 800,000 ریال از 800,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن ماشین کنترلی

نام: سید محمد حسین   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

محمد حسین عزیزمان ساکن منطقه 13 آرزوی داشتن یک ماشین کنترلی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 800,000 ریال از 800,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک اسکیت برد

نام: شایان   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

شایان پسر عزیزمان از منطقه 13 تهران آرزوی داشتن یک اسکیت برد را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک عروسک نی نی

نام: میترا   سن: 3 سال   جنسیت: دختر

میترا دختر عزیزمان از منطقه 13 تهران آرزوی داشتن یک عروسک نی نی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 800,000 ریال از 800,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن چرخ خیاطی اسباب بازی

نام: هلیا   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

هلیا دختر عزیزمون 8 ساله از ورامین آرزوی داشتن یک چرخ خیاطی اسباب بازی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن عروسک گهواره دار

نام: اسماء   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

اسماء دختر عزیزمان 8 ساله از ورامین آرزوی داشتن یک عروسک با گهواره اش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,290,000 ریال از 1,300,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزی داشتن عروسک خیلی خیلی بزرگ

نام: باران   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

باران دختر عزیزمان ساکن منطقه 11 آرزوی داشتن یک عروسک خیلی خیلی بزرگ دارد  

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 800,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک عروسک موزیکال

نام: نورا   سن: 5 سال   جنسیت: دختر

نورا دختر عزیزمان ساکن منطقه 11 آرزوی داشتن یک عروسک موزیکال را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 800,000 ریال

آرزو برآورده شد

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 24 از 55 آیتم ]