}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

827,366,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

291 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

1769آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها در دسته بندی لوازم اساسی منزل
لوازم اساسی منزل

لباسشویی

نام: روژان   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791260251065588

روژان 10ساله وازفرزندان محسنین منطقه 19 می باشم وبامادروخواهرم زندگی می کنم وآرزودارم مادرم یک لباسشویی داشته باشد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن ماشین لباسشویی

نام: مائده   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791000200622150

مائده عزیزمان 13 ساله ساکن منطقه 14 تهران آرزو دارد یک ماشین لباسشویی داشته باشند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 9,000,000 ریال از 9,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن دراور لباس

نام: محمد حسین   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791070025950010

محمد حسین عزیزمان 12 ساله ساکن منطقه 14 تهران آرزو دارد دراور لباس داشته باشد.

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 4,500,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن دراور لباس

نام: محمد حسین   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791070025950010

محمد حسین عزیزمان 12 ساله ساکن منطقه 14 تهران آرزو دارد دراور لباس داشته باشد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,500,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن اجاق گاز

نام: زهرا   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791600025504320

زهرا عزیزمان 15 ساله ساکن منطقه 14 تهران آرزو دارد مادرش یک اجاق گاز داشته باشد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن اتوی لباس

نام: امین   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791440200485740

امین عزیزمان 13 ساله ساکن منطقه 14 تهران آرزو دارد یک اتوی لباس برای مادرش بخرد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن جارو برقی

نام: فاطمه   سن: 5 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791470202568410

طبق نوشته پدر فاطمه عزیزمان از زبان او ،ایشان آرزو دارد یک جارو برقی برای مادرش بخرد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 8,000,000 ریال از 8,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن اجاق گاز

نام: محسن   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791490200710508

محسن عزیزمان 13 ساله ساکن منطقه 14 تهران آرزو دارد مادرش یک اجاق گاز داشته باشد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

تلویزیون

نام: باران   سن: 5 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791840026927896

باران 5ساله هستم وازفرزندان محسنین منطقه 19 می باشم وهمراه خواهرومادرم زندگی می کنم .وآرزوی داشتن یک تلویزیون بزرگ وجدید دارم .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن فرش

نام: عرشیا   سن: 5 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791450202559866

طبق نوشته مادر عرشیا عزیزمان از زبان او،عرشیا 5 ساله آرزو دارد برای مادرش یک فرش بخرد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 ریال از 15,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن فرش

نام: عرشیا   سن: 5 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791450202559866

طبق نوشته مادر عرشیا عزیزمان از زبان او،عرشیا 5 ساله آرزو دارد برای مادرش یک فرش بخرد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 ریال از 15,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن تستر

نام: زینب   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791610200941445

زینب عزیزمان 12 ساله ساکن منطقه 14 تهران آرزو دارد یک دستگاه تستر داشته باشد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 3,500,000 ریال از 3,500,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن تستر

نام: زینب   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791610200941445

زینب عزیزمان 12 ساله ساکن منطقه 14 تهران آرزو دارد یک دستگاه تستر داشته باشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,500,000 ریال از 3,500,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن جارو برقی

نام: زهرا   سن: 17 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791510550306481

زهرا عزیزمان 17 ساله ساکن منطقه 14 تهران آرزو دارد مادرش یک جارو برقی داشته باشد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 8,000,000 ریال از 8,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن فرش

نام: زینب   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791430200875371

زینب عزیزمان 12 ساله ساکن منطقه 14 تهران آرزو دارد مادرش یک تخته فرش داشته باشد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 ریال از 20,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

اجاق گاز

نام: آرین   سن: 15 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791234200615711

آرین 15 ساله وازفرزندان محسنین منطقه 19 هستم وهمراه مادروبرادرم زندگی می کنم وآرزوی داشتن یک اجاق گاز برای مادرم دارم .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

یخچال

نام: امیرحسین   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791700111576131

امیرحسین 8 ساله وازفرزندان ایتام منطقه 19 می باشم وهمراه خواهرومادرم زندگی می کنم ونیازبه یخچال نوداریم .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 ریال از 20,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن آبمیوه گیری

نام: مهدی   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791980201071878

مهدی عزیزمان 11 ساله ساکن منطقه 14 تهران آرزو دارد برای مادرش یک آبمیوه گیری بخرد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 18 از 180 آیتم ]