}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

204,471,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

96 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

77آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • بر روی بنر کلیک کنید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها در دسته بندی لوازم اساسی منزل
لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن ماشین لباسشویی

نام: دنیا   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791786580391316

دنیا دختر عزیزمان ساکن قیامدشت 9 ساله چون دست مادرش درد میکندآرزوی ماشین لباسشویی برای مادرش را دارد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 9,800,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک تلویزیون

نام: فاطمه   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 16132080970

فاطمه دختر عزیزمان 13 ساله ساکن قیامدشت آرزوی داشتن یک تلویزیون برای خانه اش را دارد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک کامپیوتر

نام: یاسمن   سن: 17 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57911355607

خانواده سه نفری هستند فرزند17 ساله است و در رشته نقشه کشی درس می خواندو یه برادر10 ساله نیز دارد و مستاجر میباشند 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 ریال از 15,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک کامپیوتر

نام: فاطمه   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57913401108

سرپرست بیمار است و مستاجر میباشند جهت انجام تکالیف مدرسه نیاز به کامپیوتر دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 ریال از 15,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یکدستگاه کامپیوتر

نام: زهرا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 16132160540133

درس زهرا ساکن قیامدشت بسیار خوب است و مشتاق پیشرفت ، خیلی دلش می خواهد یک کامپیوتر داشته باشد تا بهتر درس بخواند.

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 ریال از 15,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن دراور جالباسی

نام: محمد مهدی   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

محمد مهدی عزیزمان 9 ساله متولد 21 مرداد ماه ، ساکن منطقه 14 آرزوی داشتن یک دراور جالباسی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,500,000 ریال از 6,500,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی تختخواب یکنفره فلزی(با تشک)

نام: الهه سادات   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

الهه سادات دختر عزیزمان 12 ساله متولد 30 مرداد ماه ، ساکن منطقه 14 آرزوی داشتن یک تختواب با تشک را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,700,000 ریال از 3,800,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی میز تحریر

نام: رکسانا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

رکسانا دختر عزیزمان 12 ساله ساکن منطقه 18 آرزوی داشتن یک میز تحریر را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی یخچال برای منزل

نام: امین   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

امین پسر عزیزمان 10 ساله ساکن فیروزکوه آرزوی داشتن یخچال برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 10,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی پنکه برای خانه

نام: علیرضا   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

علیرضا پسر عزیزمان 14 ساله ساکن منطقه 1 تهران آرزوی داشتن پنکه برای منزلشان را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,800,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک جارو برقی

نام: زهره   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

زهره دختر عزیزمان ساکن پیشوا آرزوی داشتن یک جارو برقی برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 4,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن سبزی خرد کن خانگی

نام: سجاد   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

سجاد پسر عزیزمان ساکن پیشوا آرزوی داشتن یک سبزی خرد کن برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک جارو برقی

نام: الناز   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

الناز دختر عزیزمان 16 ساله ساکن منطقه 15 آرزوی یک جارو برقی برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 4,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک کمد لباس

نام: هستی   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

هستی دختر عزیزمان ساکن پیشوا آرزوی داشتن یک کمد برای خودش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک اتو بخار

نام: بهنام   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

بهنام پسر عزیزمان ساکن منطقه 15  آرزوی داشتن یک اتوی بخار را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن کمد لباس

نام: عسل   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

عسل دختر عزیزمون ساکن منطقه 15 آرزوی داشتن یک کمد لباس را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,450,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک اتوی بخار

نام: سحر   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

سحر دختر عزیزمون از منطقه 15 آرزوی داشتن یک اتوی بخار برای منزلشان را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن فرش در منزل

نام: محمدعلی   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

محمد علی پسر عزیزمان ساکن منطقه 19 آرزوی داشتن فرش برای منزلشان را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,900,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک اتوی بخار

نام: آسنا   سن: 6 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آسنا دختر عزیزمان از منطقه 10 آرزوی داشتن یک اتوی بخار برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک آبمیوه گیری

نام: مریم   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

مریم عزیزمان 11 ساله از ملارد آرزوی داشتن یک آبمیوه گیری برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,650,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن میز تحریر و چراغ مطالعه

نام: نرگس   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

نرگس دختر عزیزمان آرزوی داشتن میز تحریر و چراغ مطالعه را برای روز تولدش که 15 خرداد ماه است را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن کمد جای لباس

نام: سیده مرجان   سن: 17 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

سیده مرجان دختر عزیزمان ساکن پاکدشت آرزوی داشتن یک عدد کمد برای نگهداری لباس را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن میز تحریر

نام: نیایش   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

نیایش دختر عزیزمان 9 ساله ساکن پاکدشت آرزوی داشتن میز تحریر دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک یخچال

نام: الهه   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

دختر عزیزمان ساکن شهرستان بهارستان آرزوی داشتن یک یخچال برای مادرش را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 8,300,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 24 از 37 آیتم ]