}
 
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
  • سامانه حامی آرزوها
لیست آرزوها در دسته بندی لوازم اساسی منزل
لوازم اساسی منزل

آرزوی میز تحریر

نام: رکسانا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

رکسانا دختر عزیزمان 12 ساله ساکن منطقه 18 آرزوی داشتن یک میز تحریر را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی یخچال برای منزل

نام: امین   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

امین پسر عزیزمان 10 ساله ساکن فیروزکوه آرزوی داشتن یخچال برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی پنکه برای خانه

نام: علیرضا   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

علیرضا پسر عزیزمان 14 ساله ساکن منطقه 1 تهران آرزوی داشتن پنکه برای منزلشان را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,800,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک جارو برقی

نام: زهره   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

زهره دختر عزیزمان ساکن پیشوا آرزوی داشتن یک جارو برقی برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن سبزی خرد کن خانگی

نام: سجاد   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

سجاد پسر عزیزمان ساکن پیشوا آرزوی داشتن یک سبزی خرد کن برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک جارو برقی

نام: الناز   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

الناز دختر عزیزمان 16 ساله ساکن منطقه 15 آرزوی یک جارو برقی برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 4,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک کمد لباس

نام: هستی   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

هستی دختر عزیزمان ساکن پیشوا آرزوی داشتن یک کمد برای خودش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک اتو بخار

نام: بهنام   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

بهنام پسر عزیزمان ساکن منطقه 15  آرزوی داشتن یک اتوی بخار را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن کمد لباس

نام: عسل   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

عسل دختر عزیزمون ساکن منطقه 15 آرزوی داشتن یک کمد لباس را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک اتوی بخار

نام: سحر   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

سحر دختر عزیزمون از منطقه 15 آرزوی داشتن یک اتوی بخار برای منزلشان را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن فرش در منزل

نام: محمدعلی   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

محمد علی پسر عزیزمان ساکن منطقه 19 آرزوی داشتن فرش برای منزلشان را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,950,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک اتوی بخار

نام: آسنا   سن: 6 سال   جنسیت: دختر

آسنا دختر عزیزمان از منطقه 10 آرزوی داشتن یک اتوی بخار برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک آبمیوه گیری

نام: مریم   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

مریم عزیزمان 11 ساله از ملارد آرزوی داشتن یک آبمیوه گیری برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن میز تحریر و چراغ مطالعه

نام: نرگس   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

نرگس دختر عزیزمان آرزوی داشتن میز تحریر و چراغ مطالعه را برای روز تولدش که 15 خرداد ماه است را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن کمد جای لباس

نام: سیده مرجان   سن: 17 سال   جنسیت: دختر

سیده مرجان دختر عزیزمان ساکن پاکدشت آرزوی داشتن یک عدد کمد برای نگهداری لباس را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن میز تحریر

نام: نیایش   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

نیایش دختر عزیزمان 9 ساله ساکن پاکدشت آرزوی داشتن میز تحریر دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک یخچال

نام: الهه   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

دختر عزیزمان ساکن شهرستان بهارستان آرزوی داشتن یک یخچال برای مادرش را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 9,500,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن ماشین لباسشویی

نام: الهه   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

دختر عزیزمان ساکن شهرستان بهارستان آرزوی یک ماشین لباسشویی برای مادر گرامیش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 13,000,000 ریال از 13,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک یخچال

نام: علی   سن: 16 سال   جنسیت: پسر

علی عزیزمان ساکن منطقه 12 و آرزوی داشتن یک یخچال برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک تلویزیون

نام: امیر اشکان   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

امیر اشکان عزیزمان ساکن کهریزک 7 ساله آرزوی داشتن یک تلویزون جدید برای دیدم برنامه های آن دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک تلویزیون

نام: مائده   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

مائده دختری 9 ساله از طرح محسنین ساکن منطقه 17 آرزوی داشتن یک تلویزیون را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن ماشین لباسشویی

نام: لیلا   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

لیلا دختر 7 ساله از خانواده اکرام ساکن شهرستان قرچک آرزوی داشتن ماشین لباسشویی برای مادرش دارد تا دستان مادرش آسیب نبیند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 10,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک یخچال

نام: زهرا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

زهرا دختر 12 ساله از منطقه 17 و از خانواده اکرام آرزوی یک یخچال برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 6,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن کولر

نام: ابوالفضل   سن: 15 سال   جنسیت: پسر

ابوالفضل از فرزندان طرح اکرام شهرستان پاکدشت و آرزوی داشتن کولر برای منزلشان دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,900,000 ریال از 7,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 24 از 30 آیتم ]