}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

459,826,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

233 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

829آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها در دسته بندی مسکن
مسکن

مسکن

نام: مهسا   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 723371341

مهسا دختر11ساله عزیزمان با مادر و خواهرش زندگی میکندآنها با کمک کمیته امداد میخواهند صاحب خانه شوند ولی 3 میلیون تومان کم دارند او آرزو دارد که این پول تهیه شود تازودتر صاحب خانه شوند

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 30,000,000 ریال از 30,000,000 ریال

حمایت می کنم

مسکن

مسکن

نام: زهرا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57912903134

زهرا دختر12ساله عزیزمان با مادر و برادر کوچکترش زندگی میکند آنها به کمک کمیته امداد خانه خریداری کردند ولی 2 میلیون تومان بدهکار هستند او آرزودارد که بتوانند بدهیشان را بدهند

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000,011 ریال از 2,000,000,011 ریال

حمایت می کنم

مسکن

مسکن

نام: ابوالفضل   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 282068381

ابوالفضل پسر 9 ساله عزیزمان بعلت بیماری پدرش تحت پوشش است او 2 برادر دیگر دارد و آرزو دارد تا صاحب خانه شوند آنها فقط 3 میلیون تومان کم دارند

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 30,000,000 ریال از 30,000,000 ریال

حمایت می کنم

مسکن

مسکن

نام: امیرحسین   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 36142063190

امیرحسین بیگدلی پسر 13 ساله عزیزمان بعلت بیماری پدرش تحت پوشش است آنها برای خرید مسکن 2 میلیون تومان کم دارند و آرزو دارد که با تهیه این پول صاحب خانه شوند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 ریال از 20,000,000 ریال

حمایت می کنم

مسکن

ودیعه مسکن

نام: فاطمه زهرا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 3815203529

فاطمه زهرا دختر 12 ساله عزیزمان بعلت نبودن پدر با مادر و 2 برادر خود در منزلی بسیار نامناسب زندگی میکنندکه حتی آب و برق و گاز ندارد او آرزو دار بتوانند پولی برای ودیعه مسکن تهیه کنند تا بتوانند در جایی مناسب تر زندگی کنند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 ریال از 20,000,000 ریال

حمایت می کنم

مسکن

تکمیل مسکن

نام: سیدمحمدرضا   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 3614207294315

سیدمحمدرضا با پدر بیمار ومادرش زندگی می کنند حیاط منزلی که اخیرا ساخته اندموزاییک نمی باشد وآرزوی سیدمحمدرضا تکمیل مسکن شان می باشد.

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

مسکن

کمک هزینه خرید منزل

نام: رویا   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 36142058841

رویادختری است15ساله که ازنعمت پدر محروم می باشند وبا مادرشان زندگی می کنند خانواده ایشان اخیرا منزلی خریداری کردند ولیکن دومیلیون تومان هنوز بدهکار هستندوآرزوی شان پرداخت کامل هزینه خرید مسکن شان می باشد.

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 ریال از 20,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 7 از 7 آیتم ]