}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,390,821,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

710 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2282آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

هزینه کلاس زبان


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/05/08 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

بسمه تعالی محمد رضا از فرزندان محسنین تحت حمایت میباشد جهت هزینه کلاس زبان درخواست مساعدت دارد